درهرمکانی ازدنیاکه باشید، با استفاده از برنامه های: 
IMO  /  OOVOO  /  SKYPE  /  FACETIME 

می توانید با "استادمنصورهمایونی نژاد" تکنیک های توانمندسازی بصورت فردی و تیمی را تجربه کنید.
 
شماره درتمامی شبکه های اجتماعی:  8444 118 0913


 
ایمیل شما برای دریافت خبرنامه
تولید محتوا درحوزه CEM & EEM (درتاریخ: ١٢/شهريور/١٣٩٨)
وبینار "مدیریت تجربه مشتری"
کارگاه آموزشی(workshop) پیاده سازی پروژه CEM
کارگاه درآمدزایی باسبک رهبری و مدیریت استیوجابز (Steve Jobs)
عزیزان علاقمند برای حضور در این کارگاه عملی
می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید:
021-227 18 936
0913 118 8444
مدیریت "بهبود" کیفیت زندگی (Basic)
مدیریت "بهبود" کیفیت زندگی (Advance)
کتاب فیلم درمانی
کتاب زوج درمانی