سخن روز

آدمی ساخته ی افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است


 

لطفاً در تست خودارزیابی با خودتان و اطرافیان تان صادقانه رفتار کنید زیراکه بی صداقتی اولین و مهمترین عامل عدم موفقیت شما خواهد بود.
با خودارزیابی صادقانه تان ما زودتر می توانیم اقدامات موثرمان را برای شما شروع کنیم، زیراکه متوجه می شویم هم اکنون کجایید.

درنهایت لطفاً دکمه: بریم "گام دوم" را بزنید.

(نسخه : 1396/8/17)

* ضروری
 

اطلاعات فردی

* نام و نام خانوادگی :
* شماره همراه :
* آدرس ایمیل :
 

خود ارزیابی

* 1)من براى انجام كارهايم در زمان منطقى، متعهد هستم. :
* 2)من به مشتريان و سازمانم وفادارم. :
* 3)نيات، افكار و اعمالم شرافتمندانه اند :
* ٤) من بوجود آورنده فضايى با آرامش و درحداقل ميزان تنش هستم. :
* ٥) من به مهارتهاى حل مسايل بصورت فردى و تيمى مسلط هستم. :
* ٦) من طرح هاى خلاق و ايده هاى نوآورانه را (باهدف افزايش ميزان رضايتمندى مشتريان) به مديران ارشدم ارايه مى دهم. :
* ٧) سرعت انتقال من در فهميدن و فهماندن بالاست. :
* ٨) من توانايى خودانگيزشى و خودكنترلى را دارم. :
* ٩) من به تكنيك هاى مديريت خشم مسلط هستم و مى توانم احساساتم را باشكيبايى كنترل كنم. :
* ١٠) من مسووليت پذيرم و قابليت تفويض اختيار را دارم. :
* ١١) به تکنیک های ايجادارتباط با ديگران، نفوذ و اقناع مسلط هستم. :
* ١٢) ميزان عزت نفسم رضايت بخش است و با اطرافيانم ارتباطى محترمانه دارم. :
* ١٣) من تمايل به انجام كارها بصورت تيمى (با ايجاد هم افزايى مثبت) را دارم. :
* ١٤) خودباورى و اعتمادبه نفس من حقيقى(و نه كاذب) است. :
* ١٥) رسالت فردى ام را مى شناسم و با رسالت سازمانم به موازات همديگر قرار دارند و وظايفم را با جان و دل انجام مى دهم. :
* ١٦) من براى ارايه خدمات صادقانه به مردم اشتياق دارم. (و نقش بازنيستم) :
* ١٧) من تواضع كافى دارم. (وخودشيفته نيستم) :
* ١٨) من قدرت پذيرش خودم و اطرافيانم را (با همه داشته ها و نداشته ها) دارم. (و بدگمان نيستم) :
* ١٩) من به حدكافى تمركز و دقت كافى دارم. (و وسواسى نيستم) :
* ٢٠) من به حدكافى قاطعيت دارم و پرخاشگر يا منزوى نيستم. (و جامعه ستيز نيز نيستم) :
 
تولید محتوا درحوزه CEM & EEM (درتاریخ: ١٢/شهريور/١٣٩٨)
وبینار "مدیریت تجربه مشتری"
کارگاه آموزشی(workshop) پیاده سازی پروژه CEM
کارگاه درآمدزایی باسبک رهبری و مدیریت استیوجابز (Steve Jobs)
عزیزان علاقمند برای حضور در این کارگاه عملی
می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید:
021-227 18 936
0913 118 8444
مدیریت "بهبود" کیفیت زندگی (Basic)
مدیریت "بهبود" کیفیت زندگی (Advance)
کتاب فیلم درمانی
کتاب زوج درمانی